Kezdőlap
https://villamvedelmifelulvizsgalotanfolyam.hu/

Részlet a villámvédelmi felügyelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből


 
1.     AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
 
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 35 522 16
 
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Villámvédelmi felülvizsgáló
 
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
 
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 400-600
 
 
2. EGYÉB ADATOK
 
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
 
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
 
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
 
2.2. Szakmai előképzettség: 34 522 04 Villanyszerelő, vagy középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettség                                                                      és a 7. Egyebek fejezetben foglaltak
 
2.3. Előírt gyakorlat: 3 év erősáramú szakmai gyakorlat, az előírt szakmai végzettség megszerzését követően
 
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
 
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
 
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 90%
 
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 10%
 
2.8. Szintvizsga: –
 
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
 
3. PÁLYATÜKÖR
 
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
 
  A B C
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 7524 Épületvillamossági szerelő, villanyszerelő Villámvédelmi felülvizsgáló
 
 
 
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Épületek, építmények külső és belső villámvédelmi berendezéseinek szabvány illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése, az ellenőrzés eredményének dokumentálása
 
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-       felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 előtt kiadott jogszabály, illetve az MSZ 274 szabványsorozat alapján létesítettek
-       megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, villámvédelem tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek)
-       a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, ellenőrizni az épületek, építmények villámvédelmi csoportosítását, különös tekintettel a változásokra
-       összevetni a villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret) szükséges fokozatát a tervezettel
-       ellenőrizni, hogy a meglévő villámhárító berendezés megfelel-e a szükséges fokozatra előírt értékeknek
-       ellenőrizni az egyéb műszaki követelmények teljesülését (belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, műszaki állapot)
-       villámimpulzus elleni védelem meglétét, valamint koordinációját ellenőrizni
-       felülvizsgálói jelentést készíteni
-       felülvizsgálni azokat a külső és belső villámvédelmi berendezéseket, melyeket 2010 után kiadott jogszabály, illetve magyar műszaki normatíva alapján létesítettek
-       új létesítésnél megvizsgálni és dokumentálni a villámvédelmi berendezés eltakarásra kerülő részeit
-       megvizsgálni és a felülvizsgálatban felhasználni a rendelkezésére bocsátott dokumentációt (villámsűrűség, tűzveszélyességi osztályba sorolás, épületek építészeti rajzai, az építmény helyszínrajza a csatlakozó fémes hálózatokkal, villámvédelem kiviteli és megvalósulási tervdokumentációja, érintésvédelmi, valamint erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgálatáról készült minősítő iratok, VVF jegyzőkönyvek, árnyékolási mérési jegyzőkönyvek, villámvédelmi rendszer karbantartási napló)
-       a meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összevetni, különös tekintettel a kiviteli tervben rögzített környezeti létesítési és használati paraméterek esetleges (külső - belső) változására
-       megállapítani az épületek, építmények megvalósult villámvédelmi rendszerének osztályát és a villámvédelmi szintjét (LPL, LPS)
-       megállapítani az épületek, építmények megvalósult villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszerének osztályát (LPMS)
-       áttekinteni a kockázat számítás bemenő paramétereit és a belső övezetek változatlanságát, ellenőrizni, hogy a számított kockázatok megfelelnek-e a jogszabály követelményeinek
-       ellenőrizni az előbbiek alapján villámhárító berendezés (felfogó, levezető, földelő, méret, potenciálkiegyenlítés) szükséges osztályát
-       ellenőrizni, hogy a meglévő villámvédelmi rendszer (LPS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt értékeknek (anyag, geometria)
-       ellenőrizni, hogy a meglévő villám elektromágneses impulzusa elleni védelmi rendszer (LPMS) megfelel-e a szükséges villámvédelmi osztályra előírt követelményeknek (potenciálkiegyenlítés, védelmi készülékek, koordinálás, árnyékolások)
-       ellenőrizni a teljes villámvédelmi rendszer (LPS és LPMS) műszaki állapotát (állékonyság, szilárdság, felületvédelem, összecsatolások, korróziós állapot, árnyékolások bekötése, árnyékoló héjak folytonossága, belső villámvédelem, vezetők rögzítése, összekötése, védelmi készülékek üzemkészsége)
-       földelési ellenállás-méréssel ellenőrizni a földelések megfelelőségét
-       ellenőrizni a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
-       szükség esetén a talaj fajlagos ellenállását megmérni
-       a norma szerint létesített villámvédelem esetén bemenő dokumentációk hiányában visszautasítani a feladatot, egyébként
-       minősítő iratot készíteni
 
 
 
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
 
  A B C
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 34 522 04 Villanyszerelő szakképesítés
 
 
 
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
 
  A B
4.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
4.2. azonosító száma megnevezése
4.3. 11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
4.4. 11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata
 
 
 
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
 
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
 
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
 
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
 
  A B C
5.2.1. A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 11298-12 Nem norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata írásbeli
5.2.4. 11299-12 Norma szerinti villámvédelem felülvizsgálata írásbeli
         
 
 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
 
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
 
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Megvizsgálja a rendelkezésére bocsátott dokumentációt
Felülvizsgálja a külső és belső villámvédelmi berendezéseke
A meglévő dokumentációkat a tényleges állapottal összeveti
Ellenőrzi és értékeli a villámvédelmi rendszer műszaki állapotát
Földelési ellenállás-méréssel ellenőrzi a földelések megfelelőségét
Ellenőrzi a lépés- és érintési feszültség elleni védelmet
Mérési eredményeket jegyzőkönyvben rögzíti, értékeli
Felülvizsgálatot dokumentál, minősítő iratot készít
 
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
 
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata tesztfeladat
 
A vizsgafeladat ismertetése:
Központilag összeállított tesztfeladat:
A szakterületet érintő korábbi és hatályos jogszabályok
A szakterület érvényes és visszavont szabványai
A villámvédelmi tervdokumentáció minimális tartalma
Az alkalmazható szerkezeti megoldások és anyagok, korrózió
Villámvédelmi szintek és osztályok
Felülvizsgálói jelentés vagy minősítő irat tartalmi követelményei
A villámcsapás káros hatásai
Földelési ellenállás és talaj fajlagos ellenállás mérése
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
 
A vizsgafeladat megnevezése: Villámvédelem felülvizsgálata
 
A vizsgafeladat ismertetése: –
A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott          követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza
 
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40%
 
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
 
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
 
 
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
 
 
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
 
  A
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Villanyszerelő kéziszerszámok
6.3. Villamos mérőműszerek
6.4. Informatikai és adatrögzítő eszközök
6.5. Jogszabály gyűjtemény
6.6. Formanyomtatványok
 
 
 
7. EGYEBEK
 
A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei:
A III. szóbeli vizsgatevékenység alól mentesülhet az a vizsgázó, aki a I. írásbeli vizsgarész Megoldásban meghatározott minimális pontszámot teljesíti, és a „fakultatív feladatok”-at hibátlanul megoldja
 
A II. Szakképesítéshez kapcsolódó további jellemző adatok fejezetben a szakmai előképzettségként feltüntetett villanyszerelő, illetve középfokú vagy felsőfokú erősáramú végzettségnek a következők fogadhatók el:
 
Villanyszerelő:
a helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet,
az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszonyban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,
             625 számú Villanyszerelő,
             503 számú Villanyszerelő,
             505 számú Villanyszerelő leágazásai
             505-1 Erősáramú berendezés-szerelő,
             505-2 Épületvillamossági szerelő,
             505-3 Vasút villamossági szerelő,
             505-4 Villamoshálózat-szerelő,
             506 számú Általános Villanyszerelő,
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
             07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
             33 5216 03 számú Villanyszerelő,
             33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő
a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet,
a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,
             (41.) (21-0600) Villamosenergia-ipari technikus,
             (36.) Épületvillamossági technikus,
             (42.) Villamos gép és berendezési technikus,
             (10.10) Erősáramú gép és készülék gyártó technikus
valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
             52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
             52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
             52 5422 03 Villamos gép- és berendezési technikus,
             07 5 3118 16 30 18 Villamos gép- és berendezési technikus,
             54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus,
             szakközépiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány a következő bejegyzéssel:
             villamos energiaipari munkák végzésére képesít,
             villamosmérnök, villamos üzemmérnök, mérnöktanár, műszaki tanár erősáramú szakon;
             az oklevélben következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel:
             villamos művek,
             villamos gépek,
             villamos energetika,
             épületvillamosítás,
             amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell a következők szerint megállapítani.
Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök a villamos energetika szakirány következő tantárgyaiból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből
             Elosztó berendezések és védelmek
             Védelmek és automatikák
             Túláramvédelem
             Kapcsolástechnika
             Nagyfeszültségű technika és berendezések
             Szigeteléstechnika
             Villamos művek
             Villamosenergia-átvitel
             Villamos energetika
             Villamosenergia-ellátás
             Villamos gépek és alkalmazások
             Villamos energia kisfeszültségű készülékei
             Villamos kapcsolókészülékek
             Villamos készülékek
             Energetikai villamos készülékek és berendezése
             Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása
             Épületenergetika
 
 

A teljes hatályos szakmai és vizsgakövetelmények a www.nive.hu oldalon találhatók.

Részlet a villámvédelmi felügyelő szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeiből.